Sunday, December 22, 2019

Ảnh chụp với Samsung galaxy A10S


Ảnh chụp với Samsung galaxy A10S khá sáng và đẹp!

Ảnh 1
Ánh 2
Nhìn chung là chất lượng ảnh khá là đẹp!


No comments:

Post a Comment

Nhìn không chán mắt